H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

Απάντηση
Άβαταρ μέλους
TEUTAMOS
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Δημοσιεύσεις: 1697
Εγγραφή: Σάβ 21 Απρ 2007, 20:35

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

Δημοσίευση από TEUTAMOS » Δευ 23 Ιουν 2008, 09:57

Δεν θα θίξω τις ιστορικές, μυθολογικές και πολιτιστικές προυποθέσεις που συνιστούν την απώτερη καταγωγή της Λατινικής εκ της Ελληνικής. Συγκεκριμένα η Λατινική προέρχεται εκ κράματος Μυκηναικής, Αιολικής, Αρκαδικής και άλλων ελληνογενών διαλέκτων (βλ. Φρυγική). Τον χώρο προέλευσης τον ορίζω στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, αλλά και Αρκαδίας κατά την 2η χιλιετία και πίσω. Βέβαια, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι σε κάτι τέτοιο. Δυστυχώς δεν μπορώ αυτήν την στιγμήν να γράψω πλειστες όσες λέξεις υπάρχουν που αν μή τι άλλο εχουν ξεκάθαρη προέλευση απο την Πελασγική Ελληνική, όντας σε νετ καφε και μιλώντας ταυτόχρονα και στο κανάλι.

ago < άγω
ager < αγρός
alius < άλλος (*al-jus)
agmen < άγημα (<άγω)
aper < κάπρος
ante (μπροστά) < αντί (απέναντι, και άρα μπροστά)
Antonius < αντί + ώνος (τιμή), δλδ ανεκτίμητος, ή με άλλη ερμηνεία, εκ του Άντωνος, υιού του Ηρακλεους
albus (άσπρος) < αλφός (εξ ου και Αλφειός, Άλπεις = τα Άσπρα βουνά, γαλλ. Μont Blanc). άλμπουμ (λεύκωμα)
ab < από
ad < φρυγ. αδ
acies,-ei (μαχη) < ακ-μή, άκ-ρον
atrium < αίθριον
grex,-gis (κοπάδι) < γέργερα (παρ' Ομήρωι)
gravis (βαρύς) < γραυς (γρια)
levis (ελαφρύς) < λειος (*λεFιος)
lapis,-idis (πέτρα) < λας (πβ. λα-τομείον)
scopulus < σκόπελος
plenus < πλήρης, πληθος (< πί-πλη-μι)
sto < ί-στα-μαι
do < δί- δω-μι
donum (δώρον) < do < δάνος (εξ ου και δάνειον, δανείζω)
spuma < κυμα
spolium < σκύλον (εξ ου και σκυλευω)
sorbeo < ροφέω (*σροφέω)
facio (κάνω) < τί-θη-μι
fur,-ris (κλέπτης) < φωρ,-ρός (πβ. επ' αυτοφώρωι)
formus (θερμός) <θερμός, αιολ. φερμός
scelus, -eris (εγκλημα) < σκλη-ρός
clavis (κλειδί) < KλαFiφόρος (Γρ.Β΄ka-ra-wi-po-ro), κλείς, κλείω.
navis (πλοιον) < ναυς (ναFς)

έπεται συνέχεια ...
ΕΛΛΗΝΩΝΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣΑΘΗΝΑΙΟΙΜΑΡΑΘΩΝΙ
ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝΜΗΔΩΝΕΣΤΟΡΕΣΑΝΔΥΝΑΜΙΝ


...ΓΙΑ ΤΑ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Άβαταρ μέλους
TEUTAMOS
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Δημοσιεύσεις: 1697
Εγγραφή: Σάβ 21 Απρ 2007, 20:35

Re: H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

Δημοσίευση από TEUTAMOS » Δευ 23 Ιουν 2008, 14:41

vereor (φοβουμαι) < Fοράω
filius (υιός) < φίλιος (υιός)
aratrum < άροτρον
venio (έρχομαι) < βαίνω (*βαν-jω)
veno (κυνηγώ) < θείνω (σκοτώνω) (*θεν-jω)
lux,-cis (φως) < λύκη (λυκόφως, λύκαυγες, λευκός κοκ.)
satis (αρκετά) < (σ)άδην (πβ. αδη-φάγος)
gnosco < γι-γνώ-σκω
gigno < γί-γν-ομαι
fumus (καπνός) < θυμός (θυμώνω = "βγάζω καπνούς", σημ. φούμος, φουμάρω)
fiber (πυρά, πυρετός) < δωρ. θιβρός, τέφρα
fidus (πιστός) < πείθομαι
lacrima (δάκρυ) < δάκρυ (εναλλαγή λ/δ)
equus (άλογο) < μυκ. i-qo, αττ.- ιων. ίππος (<*ικκος<*ικFoς)
socer (πεθερός) < (σF)εκυρός
volvo (ελίσσω) < FελFίσσω
Vesta (Εστία) < (F)εστία
anas,-atis (πάπια) < νήττα ή νήσσα
coelum ή caelum(ουρανός) < cavilum < κοιλον (*κοF-, *καF-)
tendo (τεινω) < τείνω (*τεν-jω)

επεται η συνεχεια....
ΕΛΛΗΝΩΝΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣΑΘΗΝΑΙΟΙΜΑΡΑΘΩΝΙ
ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝΜΗΔΩΝΕΣΤΟΡΕΣΑΝΔΥΝΑΜΙΝ


...ΓΙΑ ΤΑ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Άβαταρ μέλους
TEUTAMOS
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Δημοσιεύσεις: 1697
Εγγραφή: Σάβ 21 Απρ 2007, 20:35

Re: H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

Δημοσίευση από TEUTAMOS » Δευ 23 Ιουν 2008, 19:47

cor,-rdis < καρδία (αιολ. κορδία)
magnus < μέγας (Μάγνης)
parvus (ολίγος) < παυρος
deleo (καταστρέφω) < δήλομαι (εξ ου και δηλη-τήριον)
gaudeo (χαίρομαι) < γαθέω, γαίω (εξ ου και γηθοσύνη). Εντευθεν και η νησος Γαυδος. Οσα προερχονται εκ της γαιας προκαλουν χαρα.
cauda (ουρα ή πεος) < καυλον (εναλλαγη δ/λ)
inde (απ' όπου) < έν-θεν (in < αρκαδικόν ιν)
studeo (σπουδαζω, ασχολουμαι) < σπουδάζω
lateo (κρύβω) < έ-λαθ-ον, Λητώ (Λατώ), θεα του σκότους εν αντιθέσει με τον σύζυγον αυτής Δία και τον υιόν αυτής Απόλλωνα, θεοί του φωτός.
pulcher (όμορφος) < πολύχρους (πολύχροος)
turba,-ae (θόρυβος) < θόρυβος
terra,-ae (γη, ξηρα) < δια-τερσ-αίνομαι
salio (πηδω) < (σ)άλ-jομαι (εξ ου και σαλτο)
sal,-lis (θάλασσα) < (σ)άλς,-ός
vicus (χωριό) < (F)οικος
cerno (κρίνω) < κρίνω
lingua (γλώσσα) < λείχω
cieo (πηγαίνω) < κίω (εξ αυτου το ρ. κι-νέω)
linquo (αφήνω) < λείπω(<*λεικFω) ή λιμπάνω (λι-ν-π-άν-ω)
vestis,-is (ρούχο) < (F)έννυμι (*Fεσ-)
ulcus (έλκος) < έλκος
fero < φέρω
fatum,-i (μοιρα) < φάτις (εκ του φημί ή φαμί)
vis (δύναμις) < (F)ις, ι-φι (με δυναμη) (πβ. Ιφι-γένεια)
scindo (σκίζω) < σκίζω (*σκίδ - jω) (πβ. πολυ-σχιδ-ής)
(ab)oleo (χάνω) < (απ)όλλυμι
corvus < κόραξ
aevus (αιώνιος) < αιFώνιος, αιFεί
veto (απαγορεύω,εμποδίζω) < (F)έτος (δλδ χρονίζω κάτι)
dico (λέγω) < δείκ-νυ-μι (δλδ δείχνω με τα λόγια μου)
scaevus < σκαιFός
anima - animus (ψυχή) < άνεμος
meditor (διαλογίζομαι) < μελετώ (εναλλαγή λ/δ)
bos < βους
canis < κύων
eo (πηγάινω) < εί-μι
autem (αντίθετα, εξάλλου) < ομηρ. αυτάρ
at (μα, αντιθετα) < ομηρ. ατάρ
ΕΛΛΗΝΩΝΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣΑΘΗΝΑΙΟΙΜΑΡΑΘΩΝΙ
ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝΜΗΔΩΝΕΣΤΟΡΕΣΑΝΔΥΝΑΜΙΝ


...ΓΙΑ ΤΑ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Άβαταρ μέλους
TEUTAMOS
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Σούπερ Ιδεογραφίτης
Δημοσιεύσεις: 1697
Εγγραφή: Σάβ 21 Απρ 2007, 20:35

Re: H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

Δημοσίευση από TEUTAMOS » Δευ 23 Ιουν 2008, 19:53

Οποιος ακομα δεν εχει πεισθει για την ελληνικοτητα της λατινικης, θεωρουμενης ως βασεως των δυτικων - νεολατινικων γλωσσων, τοτε ας ενσκηψει στον μυθο των Ινδοευρωπαιων.
ΕΛΛΗΝΩΝΠΡΟΜΑΧΟΥΝΤΕΣΑΘΗΝΑΙΟΙΜΑΡΑΘΩΝΙ
ΧΡΥΣΟΦΟΡΩΝΜΗΔΩΝΕΣΤΟΡΕΣΑΝΔΥΝΑΜΙΝ


...ΓΙΑ ΤΑ 2500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΑΙΘΕΡΟΔΡΟΜΟΣ

Re: H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

Δημοσίευση από ΑΙΘΕΡΟΔΡΟΜΟΣ » Πέμ 12 Φεβ 2009, 09:14

Σαφῶς καὶ ἡ Λατινικὴ εἶναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Τὸ Λατινικὸ ἀλφάβητο (τό ὁποῖο εἶναι καὶ ἀγγλικό σήμερα) εἶναι τὸ Χαλκιδικό-Κυμαΐκό ἀλφάβητο καί ἡ Λατινικὴ Γλῶσσα εἶναι ἡ ΑΙΟΛΙΚΗ διάλεκτος.

Οἱ Λατίνοι ἀπὸ Ῥώμη καί κάτω ἦσαν Ἕλληνες (Αἰολεὶς καί Δωριεὶς) καὶ ἀπό τη Ῥώμη καί πάνω Γερμανικά Φῦλα (Λομβαρδοί).
Άβαταρ μέλους
Acid{RFE}
Πορωμένος Ιδεογραφίτης
Πορωμένος Ιδεογραφίτης
Δημοσιεύσεις: 557
Εγγραφή: Δευ 08 Σεπ 2008, 16:56
Irc ψευδώνυμο: Acid{RFE}
Φύλο: Άνδρας
Τοποθεσία: Land Of Freedom
Έλαβε Likes: 1 φορά

Re: H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ

Δημοσίευση από Acid{RFE} » Πέμ 12 Φεβ 2009, 19:37

Συγχαρητήρια Τεύταμος, αυτά είναι χρήσιμα θέματα, για να μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα όσοι δεν είμαστε σίγουρο.
Είχα μιά σηζήτηση με έναν γνωστό μου απο Ολλανδία ο οποίος είναι Ιστορικός κ διδασκει σε σχολείο, κ μου είπε οτι θα ήθελε να μάθει Αρχαία Ελληνικά αλλά είναι πολύ δύσκολα, κ θα ήθελε να μάθει πρώτα Λατινικά, κ του είπα οτι ναι είναι δύσκολα να μάθει Αρχαία Ελληνικά όπως κ για μένα είναι δύσκολο, αλλά εάν μάθει Αρχαία Ελληνικά θα του είναι ποιό εύκολο να μάθει Λατινικά, γιατί η Λατινική γλώσσα βασίζεται στα Ελληνικά ποιό πολύ κ όχι το αντίθετο.

Θα ήθελα εφ'όσων γνωρίζετε να ανεβάσετε κ θέμα σε σχέση με τα Ελληνικά - Αγγλικά κάποτε!!!
Απάντηση

Επιστροφή στο “Ελληνική Γλώσσα- Γλωσσολογία”