Σελίδα 1 από 1

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΕΣΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ

Δημοσιεύτηκε: Παρ 07 Ιαν 2011, 01:31
από TEUTAMOS
Αν η Ευρώπη χρεωστεί τον χαρακτήρα της εις ένα πράγμα, τότε αυτό είναι οι κατά καιρούς αποκρούσεις βαρβάρων από ηγεμόνες, αρχής γενομένης από τα προχριστιανικά χρόνια.
Οι πιο σημαντικές, κατά την γνώμην μου, και αποφασιστικές μάχες για την σωτηρίαν της Ευρώπης από τους βαρβάρους είναι οι εξής:

Η πρώτη απόκρουσις βαρβάρων, εν προκειμένωι των Περσών, έγινε βεβαίως από τους Έλληνες κατά τους Περσικούς Πολέμους (490 - 478 π.Χ.).
Η δευτέρα απόκρουσις βαρβάρων έγινε εις τα Καταλαυνικά πεδία (451 μ.Χ.) με αρχηγόν τον στρατηγόν των Ρωμαίων Φλάυιον Αέτιον, ο οποίος με τους συνασπισμένους Βησιγότθους, Βουργουνδούς και άλλους κατήγαγε νίκην λαμπράν κατά των Ούννων του Αττίλα (Άτλι) και των συμμάχων του Αλανών, Οστρογότθων, Ροξολάνων, Σλαύων κοκ.
Η τρίτη απόκρουσις βαρβάρων έγινε εναντίον των Αράβων κατά το έτος 717-18 μ.Χ., όταν οι Άραβες αφίχθησαν με τον στόλον τους έξω από τα θαλάσσια τείχη της Βασιλευούσης. Ο βυζαντινός αυτοκράτωρ Λέων Γ΄ Ίσαυρος τους αντιμετώπισεν επιτυχώς.
Η τετάρτη απόκρουσις βαρβάρων έγινε πάλιν εναντίον των Αράβων, αυτήν την φοράν από την Δύσιν, έτει 732 μ.Χ., όταν ο μαγιορδόμος των Φράγκων, πάππος του Καρλομάγνου, Κάρολος Μαρτέλος, συνέτριψε τους Άραβες εις το Πουατιέ της Γαλλίας. Έτσι ανεκόπη η πορεία των Αράβων για την κατάκτησιν της Ευρώπης.
Η πέμπτη απόκρουσις βαρβάρων έγινε από τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Όθωνα τον Μέγαν, που συνέτριψε τους Μαγυάρους, νέους εισβολείς εις την Ευρώπην, εις το πεδίον του Λεχ (Lechfeld) τωι 955 μ.χ.
Η έκτη απόκρουσις βαρβάρων έγινε αργότερα εναντίον των Οθωμανών, που προσπαθούσαν να διεισδύσουν εις την Ευρώπην κατά καιρούς, αλλά απέτυχαν παντελώς μετά την πολύ σημαντικήν ήτταν τωι 1683 που υπέστησαν εις την Βιέννην από τους Αυστριακούς και κυρίως από τους Πολωνούς του Ιωάννη Γ΄ Σομπιέφσκι που ήλθε τελευταίαν στιγμήν να βοηθήσηι εναντίον των Οθωμανών. Νομίζω ήταν και η μόνη φορά που η Πολωνία διαδραμάτισε πρωταγωνιστικόν ρόλον εις τα τεκταινόμενα της Ευρώπης.